Garancia
Fontos tudnivalók a garanciával kapcsoltaban

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

 

 

 

Tisztelt Fogyasztó!

 

 

 

Bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére fog működni, ennek ellenére az alábbi fontos tudnivalókra szeretnénk felhívni szíves figyelmét:

 

A jótállás időtartama két év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 

- rendeltetésellenes használat (Rendeltetésellenes használat pl.: háztartási gép ipari termelő tevékenységre történő használata). Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra, valamint a kopó/elhasználódó alkatrészekre, melyek a termék normál használatából származnak (késkészlet, hajtáselemek, akkucellák)

 

- a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 

- szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

 

- elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Felhívnánk továbbá szíves figyelmét, hogy a jótállási jegyen történő bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A garanciális javítások keretében kicserélt alkatrész vagy a pótszállításkor visszatartott készülék a WAHL Hungária Kft. tulajdonába száll át.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

 

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

 

Fogyasztó az alábbi javítószolgálatnál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét (A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szerviz, vagy szervizek valamelyikébe kell beszállítani, vagy postán portósan - ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként - elküldeni a jótállási jeggyel. Utánvétellel feladott készüléket a szervizek nem tudnak átvenni.):

 

 

 

Név: WAHL HUNGÁRIA KFT. 

 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 6.  

 

tel:+36 20 747 2123
e-mail: service@wahl.hu

 

 

 

Szervizelés esetén felmerülő bármely esetleges probléma esetén vevőszolgálatunk rendelkezésére áll:

 

Név: WAHL HUNGÁRIA KFT.

 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 6.

 

Telefonszám: 36 20 747 2123

 

E-mail cím: info@wahl.hu

 

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.